Groot Mysterie

Groot Mysterie – Oorspronkelijke Bron

Oorspronkelijke Bron der Schepping,

De Leegte van Al Wat is,

Dank je voor de levensadem,

Dank je voor m’n gaven.

Eeuwig Mysterie, beroer m’n hart,

Laat me in schoonheid leven.

Heilig Mysterie, wees m’n gids,

Zodat ik eerlijk kan geven.

Oneindige Bron, blijf bij mij,

Zodat diep in m’n ziel

De warmte van je Oneindige Vlam

Altijd branden zal.

TEACHING van de SENECA. DE LERING

De Oorspronkelijke Bron der Schepping wordt door de Native’s Groot Mysterie genoemd. Groot Mysterie, Swenio in de taal van de Seneca’s, kan niet beperkt worden en is de Schepper van Grote Geest. Veel Indianen roepen ook de Grote Geest aan wanneer ze bidden; in onze Senecaanse Traditie zijn dit echter twee verschillende dingen.

Het Grote Mysterie leeft in alles, is alles, en omvat alles in de Schepping. Als de Oorspronkelijke Bron der Schepping zijnde schiep Groot Mysterie alle dingen zo dat ze mooi, harmonisch en onderling afhankelijk zijn. Elk facet der Schepping was, is en zal altijd zijn. De verschijningsvormen kunnen veranderen, maar de energie der Schepping vernieuwt zichzelf steeds weer en is eeuwig.

Binnen deze oneindige Schepping die Groot Mysterie is, bestaat er een Vibrerende Kern, of oer-energiebron, die de Grote Geest of het beginsel van creativiteit is. De twee verschillen van elkaar. Zowel Groot Mysterie als Grote Geest zijn individueel volledig, uniek en onafhankelijk van elkaar.

Groot Mysterie schiep Grote Geest om de creatieve stroom van de Uniwerelden te richten. Tot de Uniwerelden behoren alle universums, alle niveaus van bewustzijn, alle inzichten en al het leven. De oplossing voor zoekers die de antwoorden van de Leegte willen kennen, is dat Groot Mysterie niet hoeft te worden opgelost!

Naarmate we het Mysterie verder onderzoeken en ontdekken, leren we dat er meer wordt geschapen en in staat wordt gesteld zich te ontwikkelen. Proberen om achter alle antwoorden op het Grote Mysterie te komen is dwaas en onmogelijk, omdat we deel uitmaken van die oneindige, groeiende Schepping.

De Bootmensen die vanuit Europa naar de kusten van Schildpadeiland kwamen, kenden deze concepten niet. Toen deze Witogen de talen van Indianen begonnen te begrijpen en gingen proberen zich een beeld te vormen van Indiaanse ideeën ten aanzien van Groot Mysterie, werden hun paden naar kennis door de beperkingen van hun religies versperd. De blanke opvatting van God was in zoverre primitief, dat de meeste Europeanen geloofden dat God min of meer menselijk was en veel extra vermogens had.

Het Rode Ras zag de Oorspronkelijke Bron der Schepping als iets veel ruimers, als allesomvattend. Indianen hadden gedurende meer dan honderdduizend jaar via hun mondeling overgeleverde geschiedenis geleerd dat de hele Schepping en elke afzonderlijke levensvorm een uitdrukking van Groot Mysterie was en deze bevatte. Een deel van Groot Mysterie leeft in alles, en kent geen grenzen of beperkingen. Elke levensvorm beschikt over de vrije wil om in schoonheid en waarheid of in lelijkheid en wanhoop met de Oorspronkelijke Bron mee te scheppen.

De Oostelijke Stammen van Indiaans Amerika probeerden tevergeefs de opvatting over Groot Mysterie over te brengen op de Franse pelsjagers die tot de eersten behoorden die gebarentaal en enkele Indiaanse talen leerden. Het concept dat al het leven voortkomt uit de Wereld der Gedachten, de Wereld der Geesten, en dan in stoffelijke vorm op Moeder Aarde gemanifesteerd wordt, werd niet volledig begrepen.

Daar deze concepten door de christelijke achtergrond van de kolonisten maar beperkt konden worden begrepen, werd de Oorspronkelijke Bron door de Bootmensen geïnterpreteerd als een Grote Geest die gelijk was aan het blanke idee van God. Onder Indianen wordt met betrekking tot de blanke opvattingen het volgende grapje gemaakt: ‘In den beginne was het woord… en dat werd niet begrepen.’

Dit verkeerde begrip van Groot Mysterie werd op de afstammelingen van het Rode Ras overgedragen toen deze gedwongen werden om op internaten Engels te leren. Het ongelukkige gebruik van de term Grote Geest om het gehele Grote Mysterie aan te duiden, heeft zelfs onder Indianen tot een beperkt gebruik van Indiaanse wijsheid geleid.

Elke levensvorm heeft één opdracht die hij gemeenschappelijk heeft met alle andere levensvormen, evenals afzonderlijke opdrachten. Elke levensvorm wordt geschapen om te leren in gelijke mate bij te dragen aan de schoonheid van het geheel. Het doel van de gemeenschappelijke opdracht is te ontdekken wie je bent, waarom je hier bent, welke talenten je kunt gebruiken om het geheel te helpen, en hoe je dit gaat aanpakken.

Deze ontdekkingsopdracht is het Heilig Pad van Schoonheid dat elk levend wezen in staat stelt uniekheid uit te drukken op een manier waardoor harmonie en waarheid geïllustreerd worden. Het menselijk ras is als enige van Al Onze Verwanten het innerlijk weten over zijn doel kwijtgeraakt.

De Tweevoeters hebben veel hulp van Groot Mysterie gekregen, daar ze eerst de vragen van de gemeenschappelijke opdracht moeten beantwoorden alvorens de waarde van hun afzonderlijke opdrachten te kunnen begrijpen. Deze hulp is gekomen in de vorm van leraren die Al Onze Verwanten zijn.

Het gemeenschappelijk misverstand dat de zendelingen die Indiaans Amerika kwamen ‘redden’ schrik aanjoeg, was dat het Rode Ras een heidens ras was. Ik neem aan dat aangezien Amerikaanse Indianen Jezus niet erkenden, de consensus was dat het Rode Ras primitief, wild en heidens was. Vanuit Indiaans standpunt is Groot Mysterie ALLES.

De aspecten van de Schepping die door Groot Mysterie worden gemanifesteerd, zijn heilige delen van het geheel die hier zijn om te dienen en om vanwege dit dienen geëerd te worden. Indianen aanbidden geen afgoden, maar gebruiken Heilige Medicijnvoorwerpen van hun Totems ter herinnering aan de Verwanten die hen helpen bij hun ontwikkeling tijdens dit Pad op Aarde.

Het Rode Ras ziet Groot Mysterie als de levenskracht in de hele Schepping, en niet als een boze of jaloerse god. Grote Geest wordt gezien als een onbeperkte scheppende kracht binnen Groot Mysterie, die de hele Schepping aldoor voedt. Niets in de Wijsheid van de Seneca’s beperkt Groot Mysterie of Grote Geest tot sekse, vorm, structuur, kleur of bedoeling.

Alle scheppingen vormen een deel van het geheel van Groot Mysterie, net zo goed als elke cel in het menselijk lichaam een andere functie heeft en alle cellen samen toch een organische verbrandingseenheid vormen die een geest met een unieke identiteit huisvest. Alle menselijke ideeën vinden hun oorsprong in de geest in het menselijk lichaam, worden aan de hersenen gevoed, en vervolgens wordt ernaar gehandeld met behulp van de wil van het totale wezen.

Alle ideeën in de Schepping komen voort uit Groot Mysterie, worden verzameld door Grote Geest en vervolgens toegepast om de rest van de Schepping te voeden. De begrenzing van de macht der Schepping in onszelf of anderen is een menselijk concept. Als we de onbegrensdheid van Groot Mysterie erkennen, moeten we erkennen dat deze levenskracht ook een deel van onze natuur is, omdat we door dezelfde Oorspronkelijke Bron zijn geschapen.

DE TOEPASSING

De Groot-Mysterie Teaching vertelt ons dat de Oorspronkelijke Bron de Schepper van al het leven is en dat we naar die gelijkenis zijn geschapen. We zijn medescheppers met een vrije wil, die de bron worden van alles wat we in het leven willen ervaren. De verantwoordelijkheid kan niet verder worden afgeschoven. We zijn volkomen verantwoordelijk voor al onze vreugde en al onze pijn.

Deze teaching herinnert je eraan dankbaarheid te betuigen voor al je lessen; dit verandert elke pijn in gewin. Richt je op je scheppend vermogen, en je kunt veranderen wat je maar wilt. Het zou tijd kunnen zijn om welke kritiek, schaamte of berouw dan ook te laten vallen en je leven in eigen hand te nemen. De slachtofferrol past Tweevoeters niet. We zijn naar het beeld van een onbegrensde Schepper geschapen en we zijn derhalve onbegrensde medescheppers.

In al deze gevallen zal Groot Mysterie wanneer we alles proberen te ontraadselen, ons steeds weer in verwarring brengen en verbijsteren. Laat het gebabbel in je geest ophouden, en luister naar de Bron. Oorspronkelijke Bron toont ons dat het Mysterie in ons leeft en alle antwoorden bevat die we langs Het Heilig Pad moeten vinden.

Het Heilig Pad van Schoonheid bestaat eruit het mysterie van het leven te ervaren zonder dat we vanaf onze commandopost met beperkt uitzicht toezicht op het resultaat hoeven uit te oefenen. Laatje met de stroom meedrijven en bezie de glorie van onbegrensde medeschepping. Groot Mysterie is tenslotte het Goddelijk plan, en alles ligt op schema.

Bron: Moeder Aarde Kaarten. Auteur: Jamie Sams en Marijke Koekoek.

Moeder Aarde Kaarten zijn geïnspireerd op de cultuur van de Noord-Amerikaanse Native’s (indianen). Volgens de Amerikaans-indiaanse spirituele traditie herstelt het ‘Medicijn’ het contact tussen de mens en de levende natuur. De grondgedachte achter dit prachtige orakel is dat de natuur de bakermat vormt van wijsheid en helende kracht.