Gnosis

Gnosis

De oude gnostiek bloeide in de eerste eeuwen van onze jaartelling. En waarvan de katharen in Zuid-Frankrijk de laatste vertegenwoordigers waren. De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Jezus is in de gnostische teksten een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: “Sta op en herinner jezelf”.

Gnosis is het Griekse woord voor kennis, en betekent hier kennis van je ware zelf. Omdat je als mens met je ware zelf deel bent van de ware werkelijkheid, is kennis van je ware zelf tegelijkertijd ook kennis is van de ware werkelijkheid. Gnosis als zelfkennis is kennis van ‘het Al’. Wie zichzelf kent, kent het Al.

De jaren der profetieën

De jaren der profetieën heb ik zo genoemd aan de hand van de kosmische ordening van de Tijd. Hierin komen de oudere en de wijzen terug op Aarde, Return of the Ancestors. Deze cyclus heeft een duur van ongeveer 65 jaar (een Galactisch seizoen in de heilige telling) en begon rond het jaar 1945, net na de tweede wereld oorlog. En sinds deze datum zijn vele, vele gekomen om ons de weg te tonen, niet eerder hadden zij kunnen zijn, zij zijn hier om ons de weg te wijzen aan de gene die bereid zijn te willen luisteren naar de tekens van de Tijd.

Om een paar te benoemen; In 1947 werden de Nag Hammadi geschriften ontdekt in een grot in Egypte, het land van de Zon. Deze codices bevonden zich kreuken en waren minstens zo oud als de eerste geschriften van het nieuwe testament uit de Bijbel. Zij bevatten onthullingen over het christendom.

 

Het waren 13 codices en 52 geschriften, in de Maya is 13 het meest heilige getal, het getal van Al en 52 is haar omloop, 4 x 13. Dit waren de Gnostische geschriften, Gnosis betekent ‘Kennis’. Het zijn oeroude geschriften, soms dezelfde als in de bijbel, enkel 2000 jaar onveranderd en zonder vervorming in pure Zijn. Als ik Gnosis in het kort wil omschrijven is het als volg;

De kennis wie wij waren
En wat wij geworden zijn,
Waar wij waren
En waarin wij geworpen zijn,
Waarheen wij ons spoeden
En waarvan wij worden verlost,
Wat de geboorte is
En wat de wedergeboorte.

Gnosis is de kennis van samenhang tussen God, mens en kosmos en werd ontdekt in 1945. Dezelfde tijd werden ook de Dode Zeerollen ontdekt(1947). Deze onthullen zich over een sekte van Essenen, die heel anders dachten dan de latere rabbi’s. De Dode Zeerollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach(Oude Testament). Ze werden herontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting Qumran, een plaats ongeveer 12 km ten zuiden van Jericho.

De tot 1956 gevonden documenten van de Dode Zee rollen zijn geschreven in de Hebreeuwse, Armese en Griekse taal. Ze dateren uit de periode ca. 250 vóór Christus tot ca. 50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Chr. verstopt in de grotten. Deze handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze context van die dagen. Ze zijn van groot belang voor het onderzoek naar de tekstoverlevering van het Oude Testament. Ook bieden zij een beeld van het tot dan toe vrijwel onbekende intertestamentaire tijdvak.

Maar ook in Maya land stonden de profeten op. In het volgde jaar stond de Grote profeet en Tijdmeester, de Maya koning van de stad van de Wind Pacal op. In Palenque, een Maya stad in het oerwoud, werd in de piramide der inscripties een geheime ingang ontdekt diep naar het hart van deze piramide.
Na 4 jaar en exact 1260 jaar (12:60=Valse tijdfrequentie) na zijn ten aarde stelling, in het jaar 1952 kwam deze profeet weer aan het licht(Dag, Kin).
Hij bracht vele wijsheden en het geheim van Tijd.

Kortom laat ik afsluiten met een tekst, een Gnostische boodschap, die gevonden werd in 1945, bijna 2000 jaar geleden is geschreven. Deze boodschap is Nu zo actueel en is genaamd;
Het Evangelie van de Waarheid, hij spreekt boekdelen in mijn beleving van de werkelijkheid.

Tot het moment dat zij, die dit alles doorstaan,
Ontwaken, zien zij niets,
Want al de verwarring waarin zij verkeerden
Zijn in feite niets, onwerkelijkheid.
Net zo is het met hen gesteld
die de onwetendheid
hebben afgeworpen als de slaap,
Die ze niet voor werkelijk houden,
want evenmin beschouwen ze
de gebeurtenissen daarin als werkelijkheden
Integendeel, ze laten die als een droom(wereld)
achter in de Nacht(Akbal).
Ze achten de kennis van de vader
Als het morgenlicht
Zo heeft iedere die onwetend was,
Gehandeld alsof hij sliep
En zo is hij tot kennis gekomen
alsof hij ontwaakte.
Gelukkig de mens die zal terugkeren
en tot zichzelf ontwaken.
En gezegend is hij
Die de ogen van blinden heeft geopend.

Meer Gnosis