Wetiko

Wetiko – Archonten

We leven in een tijd waarin alles aan het licht komt. Graag help ik mee om de Archonten of Wetiko zoals de Native’s het noemen, in het Zonnetje te zetten. In deze teaching wil ik geen angst of ander laag trillende energie opwekken. Juist door bewust te zijn van deze entiteiten neemt hun kracht en macht af.

Archonten of Wetico’s zijn krachten in de spirituele wereld die altijd zijn erkend door natuurvolkeren. Het zijn als het ware parasitaire interdimensionale entiteiten die invloed uitoefenen in de zichtbare wereld. Deze houden mensen zoveel mogelijk in de 3e dimensie, die van materie, en voeden zich met de energie van mensen in een relatief laag bewustzijn.

We zijn omringd door een onzichtbare wereld van voorouderlijke geesten, goede en kwade krachten, die kunnen worden opgeroepen en bezworen. In de animistische traditie hadden kunst en rituele gebruiken een belangrijke functie, het was de connectie met de andere wereld. 

De term Archont komt uit de gnostische bronteksten van de Nag Hammadi Codices – dat zijn 52 teksten uit de eerste en tweede eeuw na Christus – in 1945 ontdekt in Egypte bewaard in luchtdichte kruiken. De ontdekking in 1945 zorgde voor een grote re-evaluatie van vroegchristelijke geschiedenis en de aard van gnostiek. De gnostici waren de sjamanen en zieners van vroeger. Ze specialiseerden zich in de kosmisch filosofische werkelijkheid; het grotere plaatje. Waarom is alles zoals het is en hoe werkt het? In dit artikel gaan we dieper in op hun kosmologie, het ontstaan van de Aarde en de Archonten.

Volgens gnosten is de wereld zoals we die kennen geschapen door Archonten. Dat wil zeggen: de aeon Sophia, de rechtstreekse connectie met de bron van alles, heeft toegestaan dat de schepping van de materiële werkelijkheid in handen kwam van de Demiurg, . 
In de woorden van het evangelie van Philip: de manier waarop de wereld tot stand is gekomen was nadrukkelijk een vergissing (‘overtreding’ in de vertaling van Luttikhuizen) (NHC 3: 99). 

Gnosten verzamelden kennis over de wereld om hen heen via sjamanistische gebruiken, net als de Maya’s. Kort nadat het Nieuwe Testament werd opgeschreven en de nieuwe rol die Jezus werd toebedeeld, was er voor de gnosten geen enkele plaats meer. Volgelingen werden vermoord, geschriften verbrand en de leer werd uit de geschiedenis geëlimineerd.

Wat was er zo ketters aan de gnostische leer? De God in Genesis is niet de echte schepper. Genesis verwijst naar de situatie waarbij de mens met behulp van een slang de dualistische wereld betreedt, terwijl de Demiurg in woede ontsteekt. De ironie is dat de mens in zijn spirituele kern creatiever en intelligenter is dan de schepper van de materiële werkelijkheid waarin hij leeft. De Demiurg kan enkel floreren op kopie en simulatie.

Om de kromme situatie toch te laten voortbestaan en te kunnen overleven, proberen Archonten de mens in een laag bewustzijn te houden, zodat ze zich kunnen voeden met negatieve energie. In de Middeleeuwse volkswijsheid vinden we dit nog terug als de duivel, die op slimme manieren (door simulatie van de wereld om ons heen) mensen verleidt om hun eigen energie af te geven. Archonten doen dit door mensen in machtige posities te manipuleren. Gnosten zagen dit gebeuren met de opkomst van het Romeinse Rijk, in de tijd dat de huidige Bijbel werd samengesteld.Natuurvolkeren van vóór het Romeinse Rijk hadden hun spirituele warriors , mensen met talent en discipline die konden ‘zien’ hoe archontische entiteiten hun ‘strijd’ voeren. Deze warriors hadden hun bewustzijn in verschillende dimensies en konden bijvoorbeeld een connectie leggen met spirituele allies, om bescherming te krijgen. Een deel gaat vanzelf met de juiste intentie en goede gezondheid, maar Europese sjamanen zijn niet voor niets als eerste vermoord. Exact op de plekken van heilige Germaanse plaatsen kwamen kerken te staan, en al het contact met het hogere moest het stempel dragen van een instituut dat sinds Constantinus corrupt bleek. 

Gevolg: we kwamen nauwelijks meer in contact met onze echte potentie. We raken uitgeput in een soort van hamsterrad en hebben geen idee dat we ons kunnen opladen. Archontische krachten houden ons bewustzijn in de 3e dimensie, die van materie, waar simulatie heel makkelijk met ons op de loop kan gaan.


Intrapsychische parasieten van de geest

John Lash heeft in 2005 een verhelderend artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel: Who wrote the Reptilian Agenda?

Lash: ‘Archonten zijn intrapsychische geest-parasieten die via telepathie en simulatie toegang vinden tot menselijk bewustzijn. Ze infecteren onze verbeeldingskracht en gebruiken de kracht van de schijn om te misleiden en verwarring te creëren.
Archonten hebben een robot-achtige aard, en zijn niet in staat tot een onafhankelijke gedachte of keuze. Ze hebben geen eigen specifieke agenda, en hun enige doel is plaatsvervangend te blijven bestaan via mensen.

Ze zijn bizar genoeg in staat om effecten te simuleren op mensen die ze in werkelijkheid niet hebben. Ze hebben bijvoorbeeld geen toegang tot menselijke genetica, maar kunnen wel doen alsof, op zo’n manier dat mensen vallen het gepretendeerde. In die zin zijn Archonten de ultieme hoaxers.
Als de mensheid valt voor de illusie dat archontische krachten sterker zijn dan wat dan ook, dan worden die krachten zo goed als echt, dan wordt het een illusie die zichzelf kan gaan waarmaken. 

Deze profielschets van Archonten volgt letterlijk uit de gnostische teksten. Zo beschrijven de Nag Hammadi Codici hoe de Archonten vergeefs geprobeerd hebben om Eva te verkrachten. Geprobeerd..
Verkrachting is uiteraard een mythologische voorstelling van genetische interventie, wat in Sumerische kleitabletten met veel woorden wordt omschreven en wat populaire claims over alien-interventie zou ondersteunen. Maar in het gnostische perspectief staat de mensheid hierboven: de gnosten schrijven dat de Archonten er nooit in geslaagd zijn echt te interveniëren.  

Test

De gnostische kijk op de rol van Archonten komt nauw overeen met de ‘flyers’ in The active side of infinity, het laatste boek van Carlos Castaneda: de flyers zijn het middel waarmee het universum ons test. Er zijn veel parallellen tussen Castaneda, en het Apochryon van Johannes.

Die tekst suggereert dat Sophia, de kosmische intelligentie van de aarde, de archontische soort heeft ingezet en hun onnatuurlijke en misleidende invloed gebruikt. Indrukwekkend is de beschrijving hoe de heersers van de duisternis ‘overspel plegen met de wijsheid’ en de mensheid binden aan ‘een keten van blinde dwang.’ (NHC II, 1:28,16)

Mariken van Nimwegen, begin 16e eeuw

Imitatie 

Jay Weidner: ‘Na de brand in de bibliotheek van Alexandrië werd door sommigen al geschreven over mysterieuze wezens, de Archonten. Machten van de laatste 1.300 jaar hadden de Archonten al bijna uit onze geschiedenis geschrapt, maar de teksten van Nag Hammadi geven een zeer uitgebreide beschrijving. Een beschrijving van een compleet andere wereld dan de wereld die we nu kennen.

De meeste mensen realiseren zich niet dat er 2.000 jaar geleden een religie bestond, de Gnostiek, en dat dat de grootste religie was op aarde naast het Hindoeïsme. Je kunt vandaag de dag universitaire modules volgen over de geschiedenis van religies zonder dat er ook maar één woord wordt gewijd aan gnostiek.

Gnostiek is een Grieks woord, en het betekent kennis : gnosis. De gnosten geloofden dat bevrijding alleen kan worden bewerkstelligd door kennis, door evaluatie van de werkelijkheid via zelfkennis. De bibliotheek in Alexandrië werd gerund door gnosten, en zij waren de eerste mensen die teksten en boeken verzamelden.

Hun cultuur verspreidde zich door Europa en het Midden-Oosten, lang vóór de opmars van westerse religies buiten het jodendom, dat lange tijd hoofdzakelijk in het huidige Israel was geconcentreerd.

De gnosten predikten dat rond 3.600 jaar vóór Christus een invasie had plaatsgevonden. Lang voordat de Nag Hammadi teksten werden verstopt, vergeleken de gnosten deze invasie met een een virus, afkomstig van Archonten. Zij bezaten de kunst om de werkelijkheid te kopiëren en ons zo voor de gek te houden. Als wij vallen voor de geïmiteerde werkelijkheid, en gaan geloven dat dit in feite de enige werkelijkheid is, dan kunnen zij over ons heersen.

Volgens deze teksten kunnen Archonten letterlijk bij mensen binnendringen, en kunnen ze mensen manipuleren om plotseling dingen te doen die heel vreemd zijn.  Archonten zijn verantwoordelijk voor het verval van cultuur, tot een façade die in niets meer lijkt op hoogtepunten van cultuur zoals we die op aarde wel degelijk gekend hebben. De aanwezigheid van archontische macht is de laatste millennia over de aarde verspreid, en in de twintigste eeuw echt geëscaleerd.

Televisie is een voorbeeld van archontische imitatie. De werkelijkheid wordt geïmiteerd, gewijzigd en ontheiligd. De Archonten zijn jaloers op de natuurlijke wereld, en op mensen in de natuurlijke wereld. Ze creëren conflicten en oorlogen om de energie te consumeren van een lage frequentie’ (cq een frequentie van frustratie / angst).’

Wetenschap is een ander voorbeeld. Max Igan merkt op: ‘het grootste deel van waar wetenschappers vandaag de dag mee bezig zijn, lijkt ontworpen om het natuurlijke – datgene wat we al hebben – te imiteren. Waarom zoeken we bijvoorbeeld naar het God-deeltje? We zijn op zoek naar een stukje materie dat ons bewustzijn zou creëren. Ons bewustzijn bestaat in het veld, en het vonkje van creatief bewustzijn zul je dus nooit vinden in materie. Waarom zijn we daar dan überhaupt mee bezig?

Het gnostische antwoord is dat archontisch bewustzijn over het menselijk bewustzijn heen is gelegd. Dit archontisch bewustzijn gebruikt de creativiteit van de mensheid voor zichzelf om te creëren waar het naar op zoek is, wat het zelf niet heeft. Dat is waarom we met z´n allen soms zo vastbesloten lijken om een machine-achtige samenleving te maken van kunstmatige intelligentie.’

Wetiko

Auteur Paul Levy heeft recentelijk een boek geschreven over Wetiko (‘Dispelling Wetiko’), waarin hij een meer psychologische benadering naar voren brengt. Het boek is in de VS uitgekomen in januari 2013, in Europa is het verkrijgbaar vanaf half april.

Archontische invloed, of zoals de Indianen het noemde ‘wetiko’ (een inheems woord voor psychose), is volgens Levy de grootste epidemische ziekte die de mensheid ooit heeft gekend.

Levy : ‘Als mensen worden geïnfecteerd door het wetiko-virus, zijn ze gastheer voor de wetiko-parasiet. De wetiko-kiem is een psychische lintworm, een parasiet van de geest. Net zoals computervirussen een computer kunnen programmeren tot destructie, kan wetiko de menselijke geest programmeren om op een zelfdestructieve manier te denken, te geloven en zich te gedragen.

Wetiko is een venijnige psychische ziekteverwekker die gedachtevormen insinueert in ons brein, die – als ze onbewust worden nagespeeld – Wetiko verder voeden, en die uiteindelijk de gastheer (ons) doden. Het wil ons echter niet te snel dood hebben.. het moet de gast lang genoeg in leven laten om het virus te verspreiden, en zo de agenda te implementeren om zichzelf te propageren. Als de gast te snel doodgaat, brengt dat het ongemak met zich mee dat de bug een nieuwe gast zal moeten vinden.

Levy vervolgt: ‘Net als een kanker die uitzaait in de geest, zien we dan dat een klein pathologisch deel van onze psyche met wetiko meewerkt en alle gezonde delen van de psyche in zich opslokt.’
Om Jung te citeren: “een onbekend ‘iets’ heeft bezit genomen van een deel van de psyche, en demonstreert zijn hatelijke bestaan, onverstoord door ons inzicht, onze reden en onze energie. Dit is de soevereine kracht van bezetenheid, de kracht van het onbewuste”.

Om de innerlijke disfunctie te maskeren, organiseert de persoonlijkheid vervolgens een uiterlijk vertoon van coherentie rond deze pathologische kern. Daardoor wordt het moeilijk om die kern nog te herkennen. Het wetiko-virus kan zich compleet meester maken van een persoon. De wil van een normaal ontwikkeld wezen wordt in feite geworven om dienst te doen in een perfide agenda.

Als de parasiet eenmaal voldoende is verankerd in de psyche, dan wordt de ziekte de voornaamste regie van gedrag. Zoals patiënten die besmet zijn met rabiës weigeren om water te drinken (wat de infectie zou wegspoelen), zo zal iemand die overweldigd is door de wetiko-parasiet niets doen dat hem kan helpen om van de ziekte af te komen.
In vergaande staat kan dit proces een persoon zo compleet overnemen dat de persoon er  eenvoudigweg niet meer is: er is enkel nog een lege huls die de ziekte draagt. De persoon identificeert zich volledig met het masker, maar er zit niemand meer achter.

Definitie van archonten

Auteur John Lash heeft een drieledige definitie voorgesteld van archonten.

(1) Kosmisch

“In de gnostische kosmologie zijn archonten niet-organische entiteiten die in het zonnestelsel zijn opgedoken vóór de vorming van de huidige aarde.
Deze cyborgs bewonen het planetenstelsel (de stereoma – met uitzondering van de aarde, de zon en de maan). Het planetenstelsel wordt beschreven als een virtuele werkelijkheid, die archonten construeren door geometrische vormen uit de pleroma te imiteren. De pleroma, dat is de scheppende kracht in het centrum van de melkweg, daar komt ons bewustzijn vandaan.

De archonten worden in sommige mythes wel verward met goden, maar ze hebben niet de capaciteit om zelf hun gedrag te sturen (intentionaliteit), én ze hebben de vervelende eigenschap om hun grenzen te overschrijden en de menselijke wereld binnen te dringen.
Over de archonten schreven de gnosten dat ze een intense afgunst hebben ten opzichte van de mensheid, omdat wij de intentionaliteit bezitten die zij missen.

De scheppingsmythe van Gaia beschrijft hoe de archonten ontstonden toen de Aeon Sophia oversprong vanuit de galactische kern naar deze planeet, en de impact die dit tot gevolg had in het dichte elementaire veld (dema) in de armen van de melkweg.
De term Aeon is een essentieel begrip in de gnostische kosmologie, en kan behulpzaam zijn als alternatief voor de lastige termen ‘God’ en ‘Goden’.

Een Aeon is een godheid, niet in theologische termen, maar in termen van de werking van bewustzijn. Aeons zijn geen entiteiten maar processen, die het best kunnen worden geconceptualiseerd als immense stromingen, maar dan levend, zelfbewust en met gevoel. De godin Sophia die wordt belichaamd als Gaia is een Aeon.

(2) Psychologisch

In de gnostische psychologie (de noëtische wetenschap van de mysteriescholen) zijn archonten een buitenaardse kracht die via het onderbewuste de menselijke geest binnendringt en onze intelligentie afleidt van juiste en gezonde toepassingen.

Ieder mens heeft van nature de potentie om gedrag te vertonen dat tegen de aangeboren menselijkheid in gaat, maar zonder archontische invloed zou dit nooit worden uitgespeeld tot krankzinnige en agressieve extremen. We zouden soms onmenselijk handelen, en dat vervolgens corrigeren, als een afwijking die we binnen de perken houden.
De gnosten herkenden de signatuur van de archonten in de overdrijving van onze onmenselijke tendensen, in de extreme afwijking van onze aangeboren intelligentie. Archonten liften als het ware mee op de grootste menselijke zwakheden, als psycho-spirituele parasieten.

De meest succesvolle techniek van archonten om mensen te beperken in hun eigen ontwikkeling is religieuze ideologie. Gnosten zagen in hun tijd het joods-christelijk verlossingsdenken als één van de voornaamste instrumenten van de archonten. Op subtiele manier werden mensen bang gemaakt voor de hogere machten waar ze voorheen vertrouwd mee waren.

(3) Sociologisch

Volgens de gnosten vormen de archonten binnen de menselijke samenleving een kracht die gebruik maakt van autoritaire systemen (o.a. geloofssystemen), waardoor mensen worden opgezet om tegen hun potentieel in te gaan, en om de natuurlijke symbiose te schenden.

Archonten zijn niet duivels in die zin dat ze autonome krachten van destructie bezitten die ze direct tegen de mensheid kunnen toepassen. Ze zijn veel meer een medium van verwarring dan van het kwaad.
Maar als menselijke dwaling ongecorrigeerd blijft (en door archontische invloed wordt geëxploiteerd voorbij correctie), dan verandert dwaling in kwaad. De mens vertoont dan gedrag dat tegen zijn natuurlijke en universele drang ingaat.

Om macht over ons te verwerven, hebben archonten dus menselijke medeplichtigheid nodig.
Er zijn mensen die archonten actief assisteren bij hun destructieve agenda’s en die kunnen zelf ook worden beschouwd als een soort van archont (en dit is de overlap met de boodschap van David Icke).

Mensen kunnen de archonten ondersteunen door hun mentale programma’s te accepteren en te doen alsof deze robotachtige denkwijze van nature menselijk is, en dus robotachtige programma’s in de samenleving ten uitvoer te brengen of zich geheel daaraan te conformeren.

De gnosten zagen het wezenskenmerk van archonten in alle autoritaire structuren en in alle systemen die de zelfbeschikking van het individu ontkennen (Jacques Lacarriere). Voor de gnosten zijn alle menselijke instituten daarom van zichzelf al defect: macht, staat, religie, ras, natie. Voor gnosten waren alle vormen van macht een bron van vervreemding. Alle instituties, wetten, religies, kerken en machten zijn schijnvertoningen, bedrog, en niets anders dan dat. Het is allemaal een voortzetting van een eeuwenoude misleiding. Men kwam tot deze conclusie uit rationele observatie van de natuurlijke wereld en van menselijk gedrag.

Volgens astroloog Laura Eisenhower is onze planeet op het moment verwikkeld in een grootschalig verdrijven van de archonten. Zij verwacht van ons (en spoort ons aan) dat wij actief meedoen door de demonen in ons persoonlijke leven van ons af te schudden.
De eerste stap is de demon bij de naam noemen, het met licht beschijnen. Oude tradities die wij nog in volksvertellingen tegenkomen, beschrijven dat als het duiveltje dat niet wil worden benoemd – of anders verliest het zijn kracht.

Bron:

What is an archon? Door John Lash

Dispelling Wetiko. Door Paul Levy

Nag Hammadi Library, online (Engels)

Alchemy of Will. Lezing van Neil Kramer.

Exorcising hidden controllers. Door Alfred L. Weber

Brammoerland.com : in het Nederlands vertaald en online :
Het evangelie van Thomas,
Het evangelie van de Waarheid,
Het evangelie Filippus,
Donder – volmaakt bewustzijn,
Het evangelie van Maria Magdalena

Posted by Thijs at vrijdag, maart 29, 2013